++สนใจส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล กรุณาติดต่อ 0-2312-6959-60, 089-0848181 หรือ email : mdoffice@bangkokauctioneers.com ++          ++Interested please contact 086-9777000, 662-3126962 Email : mdoffice@bangkokauctioneers.com ++
 
 
 .: HOW TO BUY&SELL
หน้าหลัก
thaiengchinese
 

ข้อกำหนดระเบียบและวิธีการประมูล

         ก.) ข้อกำหนดการประมูล
            ผู้จัดประมูลจะเป็นผู้กำหนด ในแต่ละข้อดังนี้

             1.) วิธีการประมูลสินค้า
            2.) ระยะเวลาประมูลสินค้าแต่ละครั้งและแต่ละรายการ
            3.) สินค้าที่จะประมูลในแต่ละครั้ง

         ข.) ระเบียบการเข้าร่วมประมูล

              1.) ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องแสดงเอกสาร และแจ้งความจำนงที่จะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประมูลแก่ผู้จัดประมูล โดยนำหลักฐานมายื่นให้ดังต่อไปนี้

                 1.1) กรณีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านโดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
                1.2) กรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้นำหนังสือเดินทาง [Passport] พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง
                1.3) กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัท หรือ บริษัท (มหาชน) แล้วแต่กรณี และรับรองสำเนาถูกต้องโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ทั้งนี้หนังสือรับรองจะต้องออก โดยผู้มีสิทธิออกให้ตามกฎหมายไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันออกหนังสือ จนถึงวันทำการประมูล พร้อมทั้ง สำเนารับรองถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

 
:: ประกาศ ::
ผู้จัดประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการ จัดการจากผู้ซื้อ ต่อรายการ ดังนี้
สินค้ามูลค่าตั้งแต่
1 - 100,000      บาท คิด 10 %
100,001 - 300,000     บาท คิด 5 %
สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 300,001 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
 
 
     
 
 
 

            2.) ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องวางเงินประกันจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ USD 6,000 (หกพันเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้แก่ผู้จัดประมูล โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (กรณีต่างจังหวัด) สั่งจ่ายในนาม บริษัท บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส จำกัด หรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ดังนี้
                    ธนาคารกสิกร สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-67009-9
                    ธนาคารกรุงเทพ สาขา หลักสี่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-4-21985-4
                    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวัดศรีวารีน้อย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 296-2-32287-5
                    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 596-0-00118-2
                    ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 065-0-40750-4

            3.) ผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขบัตรเพื่อแสดงการเข้าร่วมประมูล ให้แก่ผู้เข้าประมูลที่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วหากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ชนะการประมูลในรายการใดๆ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับเงินประกันคืน ได้ทันที หรือภายใน 3 วันภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน อื่นใดทั้งสิ้น หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูล ทางผู้จัดประมูล จะถือเงินประกันดังกล่าวไว้ จนกว่าผู้ชนะการประมูลจะชำระราคาค่าสินค้าที่ประมูลเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูล ผู้จัดประมูลมีสิทธิที่จะริบเงินประกันดังกล่าว ข้างต้น และถ้าหากมีความเสียหายอย่างใดๆ ผู้ชนะการประมูล ก็ยังต้องรับผิดในความเสียหายอีกส่วนหนึ่งด้วย หากบัตรประมูลสูญหาย ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องรีบแจ้งผู้จัดประมูลทันทีและจะต้องรับผิดในความเสียหายใดๆที่เกิดจากหมายเลขบัตรประมูลของผู้เข้าร่วมประมูลนั้น

            4.) เมื่อลงทะเบียนแล้วผู้เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบเครื่องจักรทุกรายการได้ก่อนการประมูล 3 วัน ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. และให้ถือคุณสมบัติเครื่องจักร ตามที่เป็นอยู่โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ในเอกสารการประมูล สินค้าทุกรายการขายประมูลตามสภาพ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

        ค.) การประมูล

            1.) การประมูลให้เสนอราคาด้วยการยกมือชูหมายเลขบัตร ผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะมีสิทธิ์เป็นผู้ซื้อ โดยผู้จัดประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุด การประมูลว่าเป็นผู้ชนะการประมูล หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ร่วม ประมูลคำตัดสินของผู้จัดการประมูลถือว่าเป็นที่สุด

            2.) ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินจำนวน 25% ของราคาสินค้าที่ประมูล ทั้งหมดภายใน 3 วัน หลังวันประมูล ส่วนที่เหลือจะต้อง ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน 8 วันหลังวันประมูล

            3.) ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้ชนะการประมูลละเลยเสีย ไม่ชำระราคาสินค้า ที่ประมูลตามกำหนด จะถือว่าผู้ชนะการประมูลสละในทรัพย์ที่ประมูลได้ และความในข้อนี้ ผู้ชนะการประมูล ยังต้องรับผิดในส่วนต่างที่ผู้จัดประมูลนำสินค้าประมูล ออกขายซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดชั้นก่อน

            4.) หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาค่าสินค้าที่ประมูลได้ภายในกำหนด ผู้จัดประมูลมีสิทธิริบบรรดาเงินที่ผู้ชนะ การประมูลชำระไว้ทั้งหมด

            5.) ในการประมูลนี้แม้ว่าผู้จัดการประมูลทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนผู้ขายสินค้า แต่ผู้จัดการประมูลจะไม่รับ ผิดชอบแทนผู้ขายสินค้า ซึ่งเกิดจากการละเลยในการดำเนินการใดๆ ก็ตาม โดยที่ก่อนวันประมูลได้เปิดโอกาสให้ผู้ประมูลตรวจสอบคุณภาพ และรายเอียดต่างๆ ของสินค้าเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้นเมื่อผู้ประมูลเข้าสู้ราคาจนเป็นผู้ชนะการประมูล จึงถือได้ว่าผู้ชนะการประมูลได้แสดงเจตนาในการซื้อสินค้าที่ชัดเจนแล้ว ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถอ้างเหตุใด ๆ มาปฏิเสธในการชำระราคาค่าสินค้าส่วนที่เหลือต่อทางผู้จัดประมูลได้

            6.) บรรดาเอกสารใดๆ ที่ผู้จัดการประมูลด้แนบมาพร้อมกับบัตรหมายเลขผู้ประมูล หรือที่ได้แจกเพิ่มเติมภายหลังจากการลงทะเบียน หรือได้ปิดประกาศไว้ในสถานที่จัดประมูลให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            7.) กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ประมูลยังไม่โอนไปจนกว่า ผู้ชนะการประมูลจะชำระค่าสินค้า ครบถ้วนทุกรายการที่ประมูลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดประมูลกำหนด

        ง.) การส่งมอบสินค้าที่ประมูล

            1.) เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระราคาสินค้าที่ประมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดประมูลมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ประมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูล ณ.สถานที่ที่ทำการประมูล

            2.) ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบสินค้าที่ตนประมูลได้และขนย้ายออกไปทันทีทั้งนี้ไม่เกิน 8 วันและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ทุกประการ

            หากผู้ชนะการประมูลไม่ขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ออกภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้าทีประมูลได้ ให้แก่ผู้จัดประมูลในอัตราวันละ 500 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ และหากผู้ชนะการประมูลละเลยไม่นำสินค้าออกภายใน 60 วัน หลังจากวันประมูลผู้ชนะการประมูลยินยอมให้ ผู้จัดประมูลดำเนินการโดยวิธีใด ๆในการนำสินค้าดังกล่าวออกประมูลใหม่ และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ค่าเช่าเก็บสินค้า ค่าดูแลสินค้า ค่าจัดประมูลตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ผู้ชนะการประมูลยังคงต้องรับผิดในส่วนที่ขาดจนครบถ้วน

            3.) ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ทุกประการ

            4.) หากผู้ชนะการประมูลประสงค์จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าที่ประมูลได้แทนตน ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจในการรับสินค้าประมูลแทนต่อผู้จัดการประมูลตามแบบที่ได้แนบในหนังสือหมายเลขบัตร

            5.) ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากผู้จัดการประมูลไม่สามารถส่งมอบสินค้า ที่ผู้ชนะการประมูลทำการประมูลไปได้ ผู้จัดการประมูลมีหน้าที่รับผิดชอบ เพียงแต่การคืนเงินมัดจำ หรือคืนเงินค่าสินค้า (โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น) ที่ได้รับมาจากผู้ชนะการ ประมูลตามจำนวนของสินค้าที่ผู้จัดการประมูล ไม่สามารถส่งมอบได้เท่านั้น

            ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2312-6959-60, 0-2740-7990-2


เพราะ....เราคือผู้จัดประมูลแบบมืออาชีพ

 
หน้าหลัก    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          :: Tel : (662) 312-6959-62, 740-7881 Fax : (662) 740-7884 , (662) 740-7994 Email : info@bangkokauctioneers.com
          @ 2008 - 2017 Copy right Bangkok Auctioneers All Rights Reserved.